Reach Stacker-CVS Ferrari-F158
CVS Ferrari
F158
 • Com. Nr.: D3680
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 13800 mm
 • Tragkraft: 8000 kg
 • Baujahr: 1997
Reach Stacker-Kalmar-DC845RS5
Kalmar
DC845RS5
 • Com. Nr.: D3234
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14700 mm
 • Tragkraft: 8000 kg
 • Baujahr: 1996
Reach Stacker--ECR5D-5SL

ECR5D-5SL
 • Com. Nr.: D2515
 • Bauart: Reach Stacker
 • Tragkraft: 9000 kg
 • Baujahr: 1998
Reach Stacker--SC108TA

SC108TA
 • Com. Nr.: D2545
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15800 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 1996
Reach Stacker--DRD100-52-S6

DRD100-52-S6
 • Com. Nr.: D2984
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2004
Reach Stacker--CS7,5-S6

CS7,5-S6
 • Com. Nr.: D3069
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16050 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2006
Reach Stacker-Fantuzzi-CS7,5-S6
Fantuzzi
CS7,5-S6
 • Com. Nr.: D3266
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16050 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2006
Reach Stacker-Fantuzzi-CS7,5-S6
Fantuzzi
CS7,5-S6
 • Com. Nr.: D3015
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16050 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2006
Reach Stacker-Kalmar-DC1050RS6
Kalmar
DC1050RS6
 • Com. Nr.: D3172
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15800 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 1996
Reach Stacker-Kalmar-DRD100-52S6
Kalmar
DRD100-52S6
 • Com. Nr.: D2797
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 1999
Reach Stacker-Kalmar-DRD100-52 S6
Kalmar
DRD100-52 S6
 • Com. Nr.: D2726
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 1999
Reach Stacker-Kalmar-DRD100-52S6
Kalmar
DRD100-52S6
 • Com. Nr.: D3428
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2000
Reach Stacker-Kalmar-DRD100-52-S6
Kalmar
DRD100-52-S6
 • Com. Nr.: D2813
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2002
Reach Stacker-Kalmar-DRD100-52-S6
Kalmar
DRD100-52-S6
 • Com. Nr.: D3169
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2002
Reach Stacker-Kalmar-DRD100-52S6
Kalmar
DRD100-52S6
 • Com. Nr.: D3171
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2003
Reach Stacker-Kalmar-DRD100-52-S6
Kalmar
DRD100-52-S6
 • Com. Nr.: D3467
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2004
Reach Stacker-Kalmar-DRD100-52-S6
Kalmar
DRD100-52-S6
 • Com. Nr.: D3485
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2004
Reach Stacker-Kalmar-DRD100-52S6
Kalmar
DRD100-52S6
 • Com. Nr.: D3427
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2004
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54S6
Kalmar
DRF100-54S6
 • Com. Nr.: D4077
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2007
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54S6
Kalmar
DRF100-54S6
 • Com. Nr.: D3327
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2008
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54S6
Kalmar
DRF100-54S6
 • Com. Nr.: D3305
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16100 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2008
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54S6
Kalmar
DRF100-54S6
 • Com. Nr.: D4075
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2008
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54S6
Kalmar
DRF100-54S6
 • Com. Nr.: D3404
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2008
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54S6
Kalmar
DRF100-54S6
 • Com. Nr.: D3304
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16100 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2008
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54-S6
Kalmar
DRF100-54-S6
 • Com. Nr.: DK081
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16100 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2008
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54S6
Kalmar
DRF100-54S6
 • Com. Nr.: D3577
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2009
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54-S6
Kalmar
DRF100-54-S6
 • Com. Nr.: D3541
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2009
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54S6
Kalmar
DRF100-54S6
 • Com. Nr.: D3586
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2010
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54-S6
Kalmar
DRF100-54-S6
 • Com. Nr.: D3543
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16100 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2010
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54S6
Kalmar
DRF100-54S6
 • Com. Nr.: D3576
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16100 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2011
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54S6
Kalmar
DRF100-54S6
 • Com. Nr.: D3617
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16100 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2011
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54-S6
Kalmar
DRF100-54-S6
 • Com. Nr.: DK080
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16100 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2011
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54S6
Kalmar
DRF100-54S6
 • Com. Nr.: D3958
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2012
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54S6
Kalmar
DRF100-54S6
 • Com. Nr.: D3650
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16100 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2012
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54S6
Kalmar
DRF100-54S6
 • Com. Nr.: D3776a
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2013
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54S6
Kalmar
DRF100-54S6
 • Com. Nr.: D3883
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2013
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54S6
Kalmar
DRF100-54S6
 • Com. Nr.: DK172
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2013
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54S6
Kalmar
DRF100-54S6
 • Com. Nr.: DK106
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2013
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54S6
Kalmar
DRF100-54S6
 • Com. Nr.: DK107
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2013
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54S6
Kalmar
DRF100-54S6
 • Com. Nr.: D4074
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2014
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54S6
Kalmar
DRF100-54S6
 • Com. Nr.: D3777
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2014
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54S6
Kalmar
DRF100-54S6
 • Com. Nr.: D3861
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2014
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54S6
Kalmar
DRF100-54S6
 • Com. Nr.: DK138
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16100 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2015
Reach Stacker-Kalmar-DRG100-54S6
Kalmar
DRG100-54S6
 • Com. Nr.: D3909
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2015
Reach Stacker-Kalmar-DRG100-54S6
Kalmar
DRG100-54S6
 • Com. Nr.: D3900
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2016
Reach Stacker-Kalmar-DRG100-54S6
Kalmar
DRG100-54S6
 • Com. Nr.: D3901
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2016
Reach Stacker-Kalmar-DRG100-54S6
Kalmar
DRG100-54S6
 • Com. Nr.: D4047
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2018
Reach Stacker-SMV-SC108TA6
SMV
SC108TA6
 • Com. Nr.: D2746
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15800 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 1997
Reach Stacker-SMV-SC108TA6
SMV
SC108TA6
 • Com. Nr.: D3085
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15800 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2002
Reach Stacker-SMV-SC108TB6
SMV
SC108TB6
 • Com. Nr.: D3166
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2006
Reach Stacker-SMV-SC108TB6
SMV
SC108TB6
 • Com. Nr.: D3213
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2007
Reach Stacker-SMV-SC108TB6
SMV
SC108TB6
 • Com. Nr.: DK017
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2007
Reach Stacker-SMV-108TB6
SMV
108TB6
 • Com. Nr.: D3451
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2011
Reach Stacker-SMV-SC108TB6
SMV
SC108TB6
 • Com. Nr.: D3400
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2011
Reach Stacker-SMV-108TB6
SMV
108TB6
 • Com. Nr.: D3452
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2012
Reach Stacker-SMV-SMV108TB6
SMV
SMV108TB6
 • Com. Nr.: D3480a
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2012
Reach Stacker-SMV-SC108TB6
SMV
SC108TB6
 • Com. Nr.: D3677
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2013
Reach Stacker-SMV-SC108TB6
SMV
SC108TB6
 • Com. Nr.: D3704
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2013
Reach Stacker-SMV-108TC6
SMV
108TC6
 • Com. Nr.: D3918
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2015
Reach Stacker-SMV-108TB6
SMV
108TB6
 • Com. Nr.: D3917
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2015
Reach Stacker-SMV-SC108TC6
SMV
SC108TC6
 • Com. Nr.: D3997
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2016
Reach Stacker-SMV-SC108TC6
SMV
SC108TC6
 • Com. Nr.: D3834
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2016
Reach Stacker--258.6

258.6
 • Com. Nr.: D2991
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15870 mm
 • Tragkraft: 12000 kg
 • Baujahr: 2006
Reach Stacker-CVS Ferrari-F148
CVS Ferrari
F148
 • Com. Nr.: D3702
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15285 mm
 • Tragkraft: 12000 kg
 • Baujahr: 1996
Reach Stacker-CVS Ferrari-F258.6
CVS Ferrari
F258.6
 • Com. Nr.: D3104
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15870 mm
 • Tragkraft: 12000 kg
 • Baujahr: 2002
Reach Stacker-CVS Ferrari-F258.6
CVS Ferrari
F258.6
 • Com. Nr.: D3215
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15900 mm
 • Tragkraft: 12000 kg
 • Baujahr: 2003
Reach Stacker-CVS Ferrari-F258.6
CVS Ferrari
F258.6
 • Com. Nr.: D3469
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15850 mm
 • Tragkraft: 12000 kg
 • Baujahr: 2003
Reach Stacker-CVS Ferrari-F258.6
CVS Ferrari
F258.6
 • Com. Nr.: D3667
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15540 mm
 • Tragkraft: 12000 kg
 • Baujahr: 2007
Reach Stacker-CVS Ferrari-F258.6
CVS Ferrari
F258.6
 • Com. Nr.: D3208
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15870 mm
 • Tragkraft: 12000 kg
 • Baujahr: 2007
Reach Stacker-CVS Ferrari-F258.6
CVS Ferrari
F258.6
 • Com. Nr.: D3964
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15870 mm
 • Tragkraft: 12000 kg
 • Baujahr: 2007
Reach Stacker-CVS Ferrari-F258.6
CVS Ferrari
F258.6
 • Com. Nr.: D3329
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15870 mm
 • Tragkraft: 12000 kg
 • Baujahr: 2008
Reach Stacker-CVS Ferrari-F258.6
CVS Ferrari
F258.6
 • Com. Nr.: D3884
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15870 mm
 • Tragkraft: 12000 kg
 • Baujahr: 2013
Reach Stacker-CVS Ferrari-F258.6
CVS Ferrari
F258.6
 • Com. Nr.: D3723
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15540 mm
 • Tragkraft: 12000 kg
 • Baujahr: 2013
Reach Stacker-CVS Ferrari-F258.6
CVS Ferrari
F258.6
 • Com. Nr.: D3588
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15870 mm
 • Tragkraft: 12000 kg
 • Baujahr: 2014
Reach Stacker-CVS Ferrari-F500RSE
CVS Ferrari
F500RSE
 • Com. Nr.: D3976
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15870 mm
 • Tragkraft: 12000 kg
 • Baujahr: 2016
Reach Stacker-CVS Ferrari-F500RSE
CVS Ferrari
F500RSE
 • Com. Nr.: D3953
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15870 mm
 • Tragkraft: 12000 kg
 • Baujahr: 2016
Reach Stacker-CVS Ferrari-F500RSE
CVS Ferrari
F500RSE
 • Com. Nr.: DK189
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15870 mm
 • Tragkraft: 12000 kg
 • Baujahr: 2016
Reach Stacker-CVS Ferrari-F500RSE
CVS Ferrari
F500RSE
 • Com. Nr.: DK190
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15870 mm
 • Tragkraft: 12000 kg
 • Baujahr: 2016
Reach Stacker-Kalmar-DRG120-54S6
Kalmar
DRG120-54S6
 • Com. Nr.: D3993
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 12000 kg
 • Baujahr: 2017
Reach Stacker-Kalmar-RTD1523
Kalmar
RTD1523
 • Com. Nr.: D2787
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 8200 mm
 • Tragkraft: 15000 kg
 • Baujahr: 2001
Reach Stacker-Meclift-ML1812R
Meclift
ML1812R
 • Com. Nr.: ML007
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 6000 mm
 • Tragkraft: 18000 kg
 • Baujahr: 2019
Reach Stacker-Kalmar-DRD200-52B3
Kalmar
DRD200-52B3
 • Com. Nr.: D2734
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 13050 mm
 • Tragkraft: 20000 kg
 • Baujahr: 1998
Reach Stacker-SMV-SC2016CA
SMV
SC2016CA
 • Com. Nr.: D3537
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 10500 mm
 • Tragkraft: 20000 kg
 • Baujahr: 2004
Reach Stacker-Belotti-B36
Belotti
B36
 • Com. Nr.: D3080
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 11000 mm
 • Tragkraft: 25000 kg
 • Baujahr: 1994
Reach Stacker-Krups-Krupp Crane
Krups
Krupp Crane
 • Com. Nr.: DK087
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 22000 mm
 • Tragkraft: 30000 kg
 • Baujahr: 1975
Reach Stacker-Meclift-ML3012RC
Meclift
ML3012RC
 • Com. Nr.: ML3012
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 6000 mm
 • Tragkraft: 30000 kg
 • Baujahr: 2019
Reach Stacker--DC35000RS

DC35000RS
 • Com. Nr.: D2981
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 12000 mm
 • Tragkraft: 35000 kg
 • Baujahr: 1989
Reach Stacker-CVS Ferrari-F168
CVS Ferrari
F168
 • Com. Nr.: D3433
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 10000 mm
 • Tragkraft: 35000 kg
 • Baujahr: 1996
Reach Stacker-Meclift-ML36CM
Meclift
ML36CM
 • Com. Nr.: ML36CM-2
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 2020 mm
 • Tragkraft: 36000 kg
 • Baujahr: 2019
Reach Stacker-Kalmar-DC3760-RC4
Kalmar
DC3760-RC4
 • Com. Nr.: D3159
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 12600 mm
 • Tragkraft: 37000 kg
 • Baujahr: 1996
Reach Stacker--C4026CH4

C4026CH4
 • Com. Nr.: D3055
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 13070 mm
 • Tragkraft: 40000 kg
 • Baujahr: 2000
Reach Stacker--C4026CH

C4026CH
 • Com. Nr.: D3124
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15420 mm
 • Tragkraft: 40000 kg
 • Baujahr: 2009
Reach Stacker-Belotti-B75MK3
Belotti
B75MK3
 • Com. Nr.: D2944
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 10000 mm
 • Tragkraft: 40000 kg
 • Baujahr: 1990
Reach Stacker-CVS Ferrari-F269.5 PB
CVS Ferrari
F269.5 PB
 • Com. Nr.: D3089
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14930 mm
 • Tragkraft: 40000 kg
 • Baujahr: 2000
Reach Stacker-CVS Ferrari-F269.5PB
CVS Ferrari
F269.5PB
 • Com. Nr.: D3141
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14580 mm
 • Tragkraft: 40000 kg
 • Baujahr: 2000
Reach Stacker-Fantuzzi-PPH434HSW
Fantuzzi
PPH434HSW
 • Com. Nr.: D2977
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 9950 mm
 • Tragkraft: 40000 kg
 • Baujahr: 1998
Reach Stacker-Kalmar-DRD400-60C5
Kalmar
DRD400-60C5
 • Com. Nr.: D2974
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14700 mm
 • Tragkraft: 40000 kg
 • Baujahr: 1998
Reach Stacker-Kalmar-DRD400-60C5
Kalmar
DRD400-60C5
 • Com. Nr.: D3801
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14700 mm
 • Tragkraft: 40000 kg
 • Baujahr: 2001
Reach Stacker-Kalmar-DRD400-60C5
Kalmar
DRD400-60C5
 • Com. Nr.: D3193
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14900 mm
 • Tragkraft: 40000 kg
 • Baujahr: 2002
Reach Stacker-Kalmar-DRF400-60C5
Kalmar
DRF400-60C5
 • Com. Nr.: D3528
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14900 mm
 • Tragkraft: 40000 kg
 • Baujahr: 2003
Reach Stacker-Kalmar-DRF400-60C5
Kalmar
DRF400-60C5
 • Com. Nr.: D3360
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14900 mm
 • Tragkraft: 40000 kg
 • Baujahr: 2010
Reach Stacker-Kalmar-DRF400-60C5
Kalmar
DRF400-60C5
 • Com. Nr.: D3533
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14900 mm
 • Tragkraft: 40000 kg
 • Baujahr: 2013
Reach Stacker-Kalmar-DRF400-60C5
Kalmar
DRF400-60C5
 • Com. Nr.: D4072
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14900 mm
 • Tragkraft: 40000 kg
 • Baujahr: 2014
Reach Stacker-Linde-C4026CH
Linde
C4026CH
 • Com. Nr.: D3546
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 13075 mm
 • Tragkraft: 40000 kg
 • Baujahr: 2008
Reach Stacker-Linde-C4026CH
Linde
C4026CH
 • Com. Nr.: D3740
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15575 mm
 • Tragkraft: 40000 kg
 • Baujahr: 2009
Reach Stacker-PPM-GSM40
PPM
GSM40
 • Com. Nr.: D3016
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 12200 mm
 • Tragkraft: 40000 kg
 • Baujahr: 1990
Reach Stacker-PPM-GSM40
PPM
GSM40
 • Com. Nr.: D3423
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 12200 mm
 • Tragkraft: 40000 kg
 • Baujahr: 1990
Reach Stacker-PPM-GSM40
PPM
GSM40
 • Com. Nr.: DK053
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 12200 mm
 • Tragkraft: 40000 kg
 • Baujahr: 1991
Reach Stacker-PPM-GSM40
PPM
GSM40
 • Com. Nr.: D3355
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 12200 mm
 • Tragkraft: 40000 kg
 • Baujahr: 1991
Reach Stacker-PPM-GSM40
PPM
GSM40
 • Com. Nr.: DK073
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 12200 mm
 • Tragkraft: 40000 kg
 • Baujahr: 1991
Reach Stacker--SC4123CB5

SC4123CB5
 • Com. Nr.: DK014
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14800 mm
 • Tragkraft: 41000 kg
 • Baujahr: 2007
Reach Stacker-CVS Ferrari-F178H
CVS Ferrari
F178H
 • Com. Nr.: D3302
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14700 mm
 • Tragkraft: 41000 kg
 • Baujahr: 1995
Reach Stacker-CVS Ferrari-F198H
CVS Ferrari
F198H
 • Com. Nr.: D3246
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14700 mm
 • Tragkraft: 41000 kg
 • Baujahr: 1996
Reach Stacker-CVS Ferrari-F198
CVS Ferrari
F198
 • Com. Nr.: D2510
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15035 mm
 • Tragkraft: 41000 kg
 • Baujahr: 1997
Reach Stacker-CVS Ferrari-F198H
CVS Ferrari
F198H
 • Com. Nr.: D3414
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15035 mm
 • Tragkraft: 41000 kg
 • Baujahr: 1997
Reach Stacker-CVS Ferrari-F198.5
CVS Ferrari
F198.5
 • Com. Nr.: D3434
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14700 mm
 • Tragkraft: 41000 kg
 • Baujahr: 1997
Reach Stacker-CVS Ferrari-F198
CVS Ferrari
F198
 • Com. Nr.: DK057
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15030 mm
 • Tragkraft: 41000 kg
 • Baujahr: 1997
Reach Stacker-CVS Ferrari-F198.5
CVS Ferrari
F198.5
 • Com. Nr.: DK221
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 12800 mm
 • Tragkraft: 41000 kg
 • Baujahr: 1998
Reach Stacker-CVS Ferrari-F198.5
CVS Ferrari
F198.5
 • Com. Nr.: D3205
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14700 mm
 • Tragkraft: 41000 kg
 • Baujahr: 1998
Reach Stacker-Kalmar-DC4161S5
Kalmar
DC4161S5
 • Com. Nr.: D2751
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15100 mm
 • Tragkraft: 41000 kg
 • Baujahr: 1995
Reach Stacker-Kalmar-DC4160RS4
Kalmar
DC4160RS4
 • Com. Nr.: D2869
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 12400 mm
 • Tragkraft: 41000 kg
 • Baujahr: 1995
Reach Stacker-Kalmar-DC4160RS4
Kalmar
DC4160RS4
 • Com. Nr.: D3178
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 12400 mm
 • Tragkraft: 41000 kg
 • Baujahr: 1996
Reach Stacker-Linde-C4130TL/5
Linde
C4130TL/5
 • Com. Nr.: D3099
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15100 mm
 • Tragkraft: 41000 kg
 • Baujahr: 1999
Reach Stacker-Linde-LHT4127TL5
Linde
LHT4127TL5
 • Com. Nr.: D4002
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15500 mm
 • Tragkraft: 41000 kg
 • Baujahr: 2014
Reach Stacker-SMV-SC4127TA5
SMV
SC4127TA5
 • Com. Nr.: D2801
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 17900 mm
 • Tragkraft: 41000 kg
 • Baujahr: 1997
Reach Stacker-SMV-SC4127TA5
SMV
SC4127TA5
 • Com. Nr.: D2680
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14900 mm
 • Tragkraft: 41000 kg
 • Baujahr: 2002
Reach Stacker-SMV-SC4127TB5
SMV
SC4127TB5
 • Com. Nr.: DK048
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15300 mm
 • Tragkraft: 41000 kg
 • Baujahr: 2005
Reach Stacker--B91

B91
 • Com. Nr.: D2521
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 12400 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 1996
Reach Stacker--F278

F278
 • Com. Nr.: D2980
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15690 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 1998
Reach Stacker-Belotti-B91
Belotti
B91
 • Com. Nr.: D2749
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 11660 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 1992
Reach Stacker-Belotti-B91
Belotti
B91
 • Com. Nr.: D3028
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 12830 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 1997
Reach Stacker-CVS Ferrari-F269.5
CVS Ferrari
F269.5
 • Com. Nr.: D2960
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14580 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 1999
Reach Stacker-CVS Ferrari-F277.5
CVS Ferrari
F277.5
 • Com. Nr.: D3063
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14930 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 2000
Reach Stacker-CVS Ferrari-F269.5
CVS Ferrari
F269.5
 • Com. Nr.: DK098
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14950 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 2001
Reach Stacker-CVS Ferrari-F269.5
CVS Ferrari
F269.5
 • Com. Nr.: D3374
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14950 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 2001
Reach Stacker-CVS Ferrari-F269.5
CVS Ferrari
F269.5
 • Com. Nr.: D3332
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14900 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 2003
Reach Stacker-Fantuzzi-CS45KM
Fantuzzi
CS45KM
 • Com. Nr.: D3237
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14950 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 2003
Reach Stacker-Kalmar-DRD420-60S5
Kalmar
DRD420-60S5
 • Com. Nr.: D3170
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14700 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 1997
Reach Stacker-Kalmar-DRD420-65S6
Kalmar
DRD420-65S6
 • Com. Nr.: D3079
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15800 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 1997
Reach Stacker-Kalmar-DRD420-60S5
Kalmar
DRD420-60S5
 • Com. Nr.: D3021
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14700 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 1997
Reach Stacker-Kalmar-DRD420-60S5
Kalmar
DRD420-60S5
 • Com. Nr.: D2522
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15100 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 1998
Reach Stacker-Kalmar-DRD420-60-S5
Kalmar
DRD420-60-S5
 • Com. Nr.: D3249
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15100 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 1998
Reach Stacker-Kalmar-DRD420-60S5
Kalmar
DRD420-60S5
 • Com. Nr.: D3023
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14700 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 1999
Reach Stacker-Kalmar-DRD420-60S5
Kalmar
DRD420-60S5
 • Com. Nr.: D4040
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15100 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 2000
Reach Stacker-Kalmar-DRD420-60S5
Kalmar
DRD420-60S5
 • Com. Nr.: D4046
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15100 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 2000
Reach Stacker-Kalmar-DRF420-60S5
Kalmar
DRF420-60S5
 • Com. Nr.: D3050
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15100 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 2002
Reach Stacker-Kalmar-DRD420-60S5
Kalmar
DRD420-60S5
 • Com. Nr.: D2873
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15100 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 2002
Reach Stacker-Kalmar-DRD420-65S5
Kalmar
DRD420-65S5
 • Com. Nr.: D3415
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15100 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 2002
Reach Stacker-Kalmar-DRF420-60S5
Kalmar
DRF420-60S5
 • Com. Nr.: D3578
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15100 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 2003
Reach Stacker-Kalmar-DRF420-60S5
Kalmar
DRF420-60S5
 • Com. Nr.: D3344
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15100 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 2004
Reach Stacker-Kalmar-DRF420-60S5
Kalmar
DRF420-60S5
 • Com. Nr.: D2902
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15100 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 2004
Reach Stacker-Kalmar-DRF420-60S5
Kalmar
DRF420-60S5
 • Com. Nr.: D2903
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15100 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 2004
Reach Stacker-Kalmar-DRF420-60-S5
Kalmar
DRF420-60-S5
 • Com. Nr.: D3248
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15200 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 2005
Reach Stacker-Kalmar-DRF420-65S5
Kalmar
DRF420-65S5
 • Com. Nr.: D3346
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15100 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 2006
Reach Stacker-Kalmar-DRF420-65S5
Kalmar
DRF420-65S5
 • Com. Nr.: D3210
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15100 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 2007
Reach Stacker-Kalmar-DRF420-60S5
Kalmar
DRF420-60S5
 • Com. Nr.: D2938
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15100 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 2007
Reach Stacker-Kalmar-DRF420-60S5
Kalmar
DRF420-60S5
 • Com. Nr.: D3463
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15100 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 2009
Reach Stacker-Kalmar-DRF420-60S5
Kalmar
DRF420-60S5
 • Com. Nr.: D3399
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15100 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 2010
Reach Stacker-Kalmar-DRF420-60S5
Kalmar
DRF420-60S5
 • Com. Nr.: D4103
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15100 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 2011
Reach Stacker-Kalmar-DRF420-60S5
Kalmar
DRF420-60S5
 • Com. Nr.: D3426
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15100 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 2012
Reach Stacker-Kalmar-DRF420-60S5
Kalmar
DRF420-60S5
 • Com. Nr.: D3596
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15100 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 2013
Reach Stacker-Kalmar-DRF420-60S5L
Kalmar
DRF420-60S5L
 • Com. Nr.: D3742
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15100 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 2013
Reach Stacker-Kalmar-DRF420-60S5
Kalmar
DRF420-60S5
 • Com. Nr.: DK122
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15100 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 2014
Reach Stacker-Kalmar-DRF420-60S5
Kalmar
DRF420-60S5
 • Com. Nr.: D3684
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15100 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 2014
Reach Stacker-Kalmar-DRG420-60S5
Kalmar
DRG420-60S5
 • Com. Nr.: DK135
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15100 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 2015
Reach Stacker-Kalmar-DRG420-60S5
Kalmar
DRG420-60S5
 • Com. Nr.: D3898
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15100 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 2015
Reach Stacker-Kalmar-DRG420-60S5
Kalmar
DRG420-60S5
 • Com. Nr.: D4108
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15100 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 2015
Reach Stacker-Kalmar-DRG420-60S5
Kalmar
DRG420-60S5
 • Com. Nr.: D3816
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15100 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 2016
Reach Stacker-Kalmar-DRG420-60S5
Kalmar
DRG420-60S5
 • Com. Nr.: D3903
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15100 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 2017
Reach Stacker-Kalmar-DRG420-60S5
Kalmar
DRG420-60S5
 • Com. Nr.: D3961
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15100 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 2018
Reach Stacker-Linde-C4234TL5
Linde
C4234TL5
 • Com. Nr.: D3068
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15900 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 2003
Reach Stacker-Linde-C4230TL4
Linde
C4230TL4
 • Com. Nr.: D3779
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 13400 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 2006
Reach Stacker-Linde-C4234TL
Linde
C4234TL
 • Com. Nr.: D3470
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15900 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 2011
Reach Stacker-Meclift-ML4212RC
Meclift
ML4212RC
 • Com. Nr.: ML4212RC
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 7800 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 2019
Reach Stacker-Linde-C4535-TL
Linde
C4535-TL
 • Com. Nr.: D3269
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15100 mm
 • Tragkraft: 42500 kg
 • Baujahr: 2002
Reach Stacker--DC4560RC4

DC4560RC4
 • Com. Nr.: D2317
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 12200000 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 1995
Reach Stacker--C4535TL4

C4535TL4
 • Com. Nr.: D3054
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 13400 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2000
Reach Stacker--RS50

RS50
 • Com. Nr.: D3029
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15100 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2001
Reach Stacker--DRS4531-S5

DRS4531-S5
 • Com. Nr.: D9999
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14900 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2003
Reach Stacker--F377.6

F377.6
 • Com. Nr.: D3019
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14920 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2003
Reach Stacker--SC4531CA5

SC4531CA5
 • Com. Nr.: D3233
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14900 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2004
Reach Stacker--SC4535TB5

SC4535TB5
 • Com. Nr.: D3067
 • Bauart: Reach Stacker
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2005
Reach Stacker--DRS4527-S5

DRS4527-S5
 • Com. Nr.: D3100
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15100 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2005
Reach Stacker--SC4535TB5

SC4535TB5
 • Com. Nr.: DK015
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15300 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2006
Reach Stacker--DRS4531-S5

DRS4531-S5
 • Com. Nr.: D2989
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14500 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2006
Reach Stacker--4531TB5

4531TB5
 • Com. Nr.: DK016
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15300 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2007
Reach Stacker--465.5

465.5
 • Com. Nr.: D3032
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15100 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2007
Reach Stacker--DRF450-65-S5

DRF450-65-S5
 • Com. Nr.: D2972
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15100 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2007
Reach Stacker--DRF450-65S6

DRF450-65S6
 • Com. Nr.: D2973
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2008
Reach Stacker-Belotti-B90SZ
Belotti
B90SZ
 • Com. Nr.: D3349
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 12000 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 1994
Reach Stacker-Belotti-B90
Belotti
B90
 • Com. Nr.: D2983
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 12100 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 1996
Reach Stacker-CVS Ferrari-F178H
CVS Ferrari
F178H
 • Com. Nr.: D3294
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14700 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 1994
Reach Stacker-CVS Ferrari-F178
CVS Ferrari
F178
 • Com. Nr.: D3510
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14800 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 1996
Reach Stacker-CVS Ferrari-F269.5 P.B
CVS Ferrari
F269.5 P.B
 • Com. Nr.: D2771
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15200 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 1998
Reach Stacker-CVS Ferrari-F279.5
CVS Ferrari
F279.5
 • Com. Nr.: D3238
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15040 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 1998
Reach Stacker-CVS Ferrari-F278.5
CVS Ferrari
F278.5
 • Com. Nr.: D3310
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14930 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 1998
Reach Stacker-CVS Ferrari-F279.5
CVS Ferrari
F279.5
 • Com. Nr.: D3179
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15530 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 1998
Reach Stacker-CVS Ferrari-F279.5
CVS Ferrari
F279.5
 • Com. Nr.: D3222
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15030 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 1999
Reach Stacker-CVS Ferrari-F279.5
CVS Ferrari
F279.5
 • Com. Nr.: D3751
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15030 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 1999
Reach Stacker-CVS Ferrari-F279.5PB
CVS Ferrari
F279.5PB
 • Com. Nr.: D4009
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14680 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2000
Reach Stacker-CVS Ferrari-F278.5PB
CVS Ferrari
F278.5PB
 • Com. Nr.: D3649
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14580 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2001
Reach Stacker-CVS Ferrari-F278.5
CVS Ferrari
F278.5
 • Com. Nr.: D3291
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14930 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2002
Reach Stacker-CVS Ferrari-F365.5S
CVS Ferrari
F365.5S
 • Com. Nr.: DK128
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14920 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2003
Reach Stacker-CVS Ferrari-F379.5
CVS Ferrari
F379.5
 • Com. Nr.: D3553
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14950 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2003
Reach Stacker-CVS Ferrari-F379
CVS Ferrari
F379
 • Com. Nr.: D3230
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15100 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2004
Reach Stacker-CVS Ferrari -F378,5
CVS Ferrari
F378,5
 • Com. Nr.: D3265
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15030 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2005
Reach Stacker-CVS Ferrari-F378,5
CVS Ferrari
F378,5
 • Com. Nr.: DK209
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14920 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2005
Reach Stacker-CVS Ferrari-F479.5
CVS Ferrari
F479.5
 • Com. Nr.: DK037
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16060 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2006
Reach Stacker-CVS Ferrari-378.5 PB
CVS Ferrari
378.5 PB
 • Com. Nr.: D3039
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14560 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2006
Reach Stacker-CVS Ferrari-F479.5-S
CVS Ferrari
F479.5-S
 • Com. Nr.: D3324
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16060 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2006
Reach Stacker-CVS Ferrari-F478.5PB
CVS Ferrari
F478.5PB
 • Com. Nr.: D3952
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15630 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2007
Reach Stacker-CVS Ferrari-F479.5
CVS Ferrari
F479.5
 • Com. Nr.: D3943
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15200 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2007
Reach Stacker-CVS Ferrari-F478.5PB
CVS Ferrari
F478.5PB
 • Com. Nr.: D3597
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15630 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2007
Reach Stacker-CVS Ferrari-F478.5S
CVS Ferrari
F478.5S
 • Com. Nr.: D3409
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15630 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2007
Reach Stacker-CVS Ferrari-F478.6
CVS Ferrari
F478.6
 • Com. Nr.: D3876
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16020 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2007
Reach Stacker-CVS Ferrari-479.5
CVS Ferrari
479.5
 • Com. Nr.: D3201
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14930 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2007
Reach Stacker-CVS Ferrari-479.5
CVS Ferrari
479.5
 • Com. Nr.: D3202
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14930 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2007
Reach Stacker-CVS Ferrari-479.5
CVS Ferrari
479.5
 • Com. Nr.: D3204
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14930 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2007
Reach Stacker-CVS Ferrari-479.5
CVS Ferrari
479.5
 • Com. Nr.: D3207
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14930 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2007
Reach Stacker-CVS Ferrari-479.5
CVS Ferrari
479.5
 • Com. Nr.: D3199
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14930 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2007
Reach Stacker-CVS Ferrari-479.5
CVS Ferrari
479.5
 • Com. Nr.: D3198
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14930 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2008
Reach Stacker-CVS Ferrari-479.5
CVS Ferrari
479.5
 • Com. Nr.: D3200
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14930 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2008
Reach Stacker-CVS Ferrari-F481BH
CVS Ferrari
F481BH
 • Com. Nr.: D3412
 • Bauart: Reach Stacker
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2008
Reach Stacker-CVS Ferrari-F478.5
CVS Ferrari
F478.5
 • Com. Nr.: DK092
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15600 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2008
Reach Stacker-CVS Ferrari-F478.5
CVS Ferrari
F478.5
 • Com. Nr.: D3410
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15630 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2008
Reach Stacker-CVS Ferrari-F478
CVS Ferrari
F478
 • Com. Nr.: D3863
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15010 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2008
Reach Stacker-CVS Ferrari-F479.5
CVS Ferrari
F479.5
 • Com. Nr.: D3448
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15200 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2008
Reach Stacker-CVS Ferrari-F478
CVS Ferrari
F478
 • Com. Nr.: D3330
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16020 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2009
Reach Stacker-CVS Ferrari-F481PB
CVS Ferrari
F481PB
 • Com. Nr.: D3697
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15530 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2009
Reach Stacker-CVS Ferrari-F481
CVS Ferrari
F481
 • Com. Nr.: D3306
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16060 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2009
Reach Stacker-CVS Ferrari-F481
CVS Ferrari
F481
 • Com. Nr.: D3307
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16060 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2009
Reach Stacker-CVS Ferrari-F481
CVS Ferrari
F481
 • Com. Nr.: D3308
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14860 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2009
Reach Stacker-CVS Ferrari-F478
CVS Ferrari
F478
 • Com. Nr.: D4051
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16020 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2010
Reach Stacker-CVS Ferrari-F479.6PB
CVS Ferrari
F479.6PB
 • Com. Nr.: D3891
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16260 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2011
Reach Stacker-CVS Ferrari-F478
CVS Ferrari
F478
 • Com. Nr.: DK112
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14800 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2012
Reach Stacker-CVS Ferrari-F478
CVS Ferrari
F478
 • Com. Nr.: D3885
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16260 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2012
Reach Stacker-CVS Ferrari-F478.5
CVS Ferrari
F478.5
 • Com. Nr.: DK192
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16160 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2013
Reach Stacker-CVS Ferrari-F479S
CVS Ferrari
F479S
 • Com. Nr.: D3954
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 16060 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2014
Reach Stacker-Fantuzzi-ST45SP
Fantuzzi
ST45SP
 • Com. Nr.: D3059
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 13350 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 1993
Reach Stacker-Fantuzzi-CS45K
Fantuzzi
CS45K
 • Com. Nr.: D2788
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14950 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 1998
Reach Stacker-Fantuzzi-CS45KL
Fantuzzi
CS45KL
 • Com. Nr.: D2789
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14950 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2000
Reach Stacker-Fantuzzi-CS45KM
Fantuzzi
CS45KM
 • Com. Nr.: D2832
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14950 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2002
Reach Stacker-Fantuzzi-RS55
Fantuzzi
RS55
 • Com. Nr.: D2886
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 15100 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2002
Reach Stacker-Fantuzzi-CS45KM
Fantuzzi
CS45KM
 • Com. Nr.: D2911
 • Bauart: Reach Stacker
 • Hubhöhe: 14600 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2002

Sortierung: Hersteller | Preis | Tragkraft | Baujahr

Kalmar
DRF100-54S6
 • Com. Nr.: D4093
 • Bauart: Leercontainer Reachstacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2014
 • Stunden: 14480
Details
Kalmar
DRG100-54S6
 • Com. Nr.: D4094
 • Bauart: Leercontainer Reachstacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2017
 • Stunden: 17000
Details
SMV
SC108TC6
 • Com. Nr.: D4105
 • Bauart: Leercontainer Reachstacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2017
 • Stunden: 17000
Details
CVS Ferrari
F258.6
 • Com. Nr.: D4084
 • Bauart: Leercontainer Reachstacker
 • Hubhöhe: 15540 mm
 • Tragkraft: 12000 kg
 • Baujahr: 2006
 • Stunden: 10000
Details
CVS Ferrari
F258.6
 • Com. Nr.: DK222
 • Bauart: Leercontainer Reachstacker
 • Hubhöhe: 15540 mm
 • Tragkraft: 12000 kg
 • Baujahr: 2013
 • Stunden: 20150
Details
Kalmar
DC4160RS4
 • Com. Nr.: D4039
 • Bauart: Vollcontainer Reachstacker
 • Hubhöhe: 12200 mm
 • Tragkraft: 41000 kg
 • Baujahr: 1995
 • Stunden: 25000
Details
Kalmar
DRF420-60S5
 • Com. Nr.: D4096
 • Bauart: Vollcontainer Reachstacker
 • Hubhöhe: 15100 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 2013
 • Stunden: 21500
Details
Kalmar
DRG420-60S5
 • Com. Nr.: D4069
 • Bauart: Vollcontainer Reachstacker
 • Hubhöhe: 15100 mm
 • Tragkraft: 42000 kg
 • Baujahr: 2015
 • Stunden: 15300
Details
CVS Ferrari
F478
 • Com. Nr.: D4060
 • Bauart: Vollcontainer Reachstacker
 • Hubhöhe: 16020 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2009
 • Stunden: 17080
Details
Kalmar
DC4560RC4
 • Com. Nr.: D4038
 • Bauart: Vollcontainer Reachstacker
 • Hubhöhe: 12200 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 1992
 • Stunden: 25000
Details
Kalmar
DRF450-65S5XS
 • Com. Nr.: D4089
 • Bauart: Vollcontainer Reachstacker
 • Hubhöhe: 15100 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2013
 • Stunden: 21685
Details
Kalmar
DRG450-65S5X
 • Com. Nr.: D4111
 • Bauart: Vollcontainer Reachstacker
 • Hubhöhe: 15200 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2015
 • Stunden: 235000
Details
Kalmar
DRG450-65S5
 • Com. Nr.: D4029
 • Bauart: Vollcontainer Reachstacker
 • Hubhöhe: 15100 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2016
 • Stunden: 12044
Details
Kalmar
DRG450-65S5
 • Com. Nr.: D4080
 • Bauart: Vollcontainer Reachstacker
 • Hubhöhe: 15100 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2018
 • Stunden: 9830
Details
Kalmar
DRG450-70S5XS
 • Com. Nr.: D4092
 • Bauart: Vollcontainer Reachstacker
 • Hubhöhe: 15200 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2019
 • Stunden: 9500
Details
Kalmar
DRG450-60S5
 • Com. Nr.: DK220
 • Bauart: Vollcontainer Reachstacker
 • Hubhöhe: 15100 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2024
Details
Linde
C4531TL
 • Com. Nr.: D4053
 • Bauart: Vollcontainer Reachstacker
 • Hubhöhe: 15900 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2012
 • Stunden: 16752
Details
Sany
SRSC4531G
 • Com. Nr.: D4033
 • Bauart: Vollcontainer Reachstacker
 • Hubhöhe: 15077 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2014
 • Stunden: 11000
Details
SMV
4531TC5
 • Com. Nr.: D3995
 • Bauart: Vollcontainer Reachstacker
 • Hubhöhe: 15300 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2015
 • Stunden: 13455
Details
SMV
4542TC5
 • Com. Nr.: D4104
 • Bauart: Vollcontainer Reachstacker
 • Hubhöhe: 15400 mm
 • Tragkraft: 45000 kg
 • Baujahr: 2017
 • Stunden: 13000
Details
CVS Ferrari
F500RS6
 • Com. Nr.: D4062
 • Bauart: Vollcontainer Reachstacker
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 46000 kg
 • Baujahr: 2016
 • Stunden: 17800
Details
CVS Ferrari
F500RS3
 • Com. Nr.: D4056
 • Bauart: Vollcontainer Reachstacker
 • Hubhöhe: 16100 mm
 • Tragkraft: 46000 kg
 • Baujahr: 2017
 • Stunden: 15000
Details
1 Seite 1 von 1 | 30 Datensätze