Reach Stacker-CVS Ferrari-F158
CVS Ferrari
F158
 • Com. Nr.: D3680
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 13800 mm
 • Capacity: 8000 kg
 • YOM: 1997
Reach Stacker-Kalmar-DC845RS5
Kalmar
DC845RS5
 • Com. Nr.: D3234
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14700 mm
 • Capacity: 8000 kg
 • YOM: 1996

ECR5D-5SL
 • Com. Nr.: D2515
 • Type: Reach Stacker
 • Capacity: 9000 kg
 • YOM: 1998
Reach Stacker--SC108TA

SC108TA
 • Com. Nr.: D2545
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15800 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 1996
Reach Stacker--DRD100-52-S6

DRD100-52-S6
 • Com. Nr.: D2984
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16200 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2004
Reach Stacker--CS7,5-S6

CS7,5-S6
 • Com. Nr.: D3069
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16050 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2006
Reach Stacker-Fantuzzi-CS7,5-S6
Fantuzzi
CS7,5-S6
 • Com. Nr.: D3015
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16050 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2006
Reach Stacker-Fantuzzi-CS7,5-S6
Fantuzzi
CS7,5-S6
 • Com. Nr.: D3266
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16050 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2006
Reach Stacker-Kalmar-DC1050RS6
Kalmar
DC1050RS6
 • Com. Nr.: D3172
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15800 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 1996
Reach Stacker-Kalmar-DRD100-52 S6
Kalmar
DRD100-52 S6
 • Com. Nr.: D2726
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16200 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 1999
Reach Stacker-Kalmar-DRD100-52S6
Kalmar
DRD100-52S6
 • Com. Nr.: D2797
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16200 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 1999
Reach Stacker-Kalmar-DRD100-52S6
Kalmar
DRD100-52S6
 • Com. Nr.: D3428
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16200 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2000
Reach Stacker-Kalmar-DRD100-52-S6
Kalmar
DRD100-52-S6
 • Com. Nr.: D2813
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16200 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2002
Reach Stacker-Kalmar-DRD100-52-S6
Kalmar
DRD100-52-S6
 • Com. Nr.: D3169
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16200 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2002
Reach Stacker-Kalmar-DRD100-52S6
Kalmar
DRD100-52S6
 • Com. Nr.: D3171
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16200 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2003
Reach Stacker-Kalmar-DRD100-52S6
Kalmar
DRD100-52S6
 • Com. Nr.: D3427
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16200 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2004
Reach Stacker-Kalmar-DRD100-52-S6
Kalmar
DRD100-52-S6
 • Com. Nr.: D3467
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16200 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2004
Reach Stacker-Kalmar-DRD100-52-S6
Kalmar
DRD100-52-S6
 • Com. Nr.: D3485
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16200 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2004
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54S6
Kalmar
DRF100-54S6
 • Com. Nr.: D3404
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16200 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2008
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54S6
Kalmar
DRF100-54S6
 • Com. Nr.: D3304
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16100 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2008
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54S6
Kalmar
DRF100-54S6
 • Com. Nr.: D3305
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16100 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2008
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54S6
Kalmar
DRF100-54S6
 • Com. Nr.: D3327
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16200 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2008
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54-S6
Kalmar
DRF100-54-S6
 • Com. Nr.: DK081
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16100 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2008
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54-S6
Kalmar
DRF100-54-S6
 • Com. Nr.: D3541
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16200 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2009
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54S6
Kalmar
DRF100-54S6
 • Com. Nr.: D3577
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16200 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2009
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54S6
Kalmar
DRF100-54S6
 • Com. Nr.: D3586
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16200 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2010
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54-S6
Kalmar
DRF100-54-S6
 • Com. Nr.: D3543
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16100 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2010
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54S6
Kalmar
DRF100-54S6
 • Com. Nr.: D3576
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16100 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2011
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54S6
Kalmar
DRF100-54S6
 • Com. Nr.: D3617
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16100 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2011
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54-S6
Kalmar
DRF100-54-S6
 • Com. Nr.: DK080
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16100 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2011
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54S6
Kalmar
DRF100-54S6
 • Com. Nr.: D3958
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16200 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2012
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54S6
Kalmar
DRF100-54S6
 • Com. Nr.: D3650
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16100 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2012
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54S6
Kalmar
DRF100-54S6
 • Com. Nr.: D3776a
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16200 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2013
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54S6
Kalmar
DRF100-54S6
 • Com. Nr.: DK106
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16200 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2013
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54S6
Kalmar
DRF100-54S6
 • Com. Nr.: DK107
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16200 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2013
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54S6
Kalmar
DRF100-54S6
 • Com. Nr.: DK172
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16200 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2013
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54S6
Kalmar
DRF100-54S6
 • Com. Nr.: D3777
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16200 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2014
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54S6
Kalmar
DRF100-54S6
 • Com. Nr.: D3861
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16200 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2014
Reach Stacker-Kalmar-DRF100-54S6
Kalmar
DRF100-54S6
 • Com. Nr.: DK138
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16100 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2015
Reach Stacker-Kalmar-DRG100-54S6
Kalmar
DRG100-54S6
 • Com. Nr.: D3900
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16200 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2016
Reach Stacker-Kalmar-DRG100-54S6
Kalmar
DRG100-54S6
 • Com. Nr.: D3901
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16200 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2016
Reach Stacker-SMV-SC108TA6
SMV
SC108TA6
 • Com. Nr.: D2746
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15800 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 1997
Reach Stacker-SMV-SC108TA6
SMV
SC108TA6
 • Com. Nr.: D3085
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15800 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2002
Reach Stacker-SMV-SC108TB6
SMV
SC108TB6
 • Com. Nr.: D3166
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16200 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2006
Reach Stacker-SMV-SC108TB6
SMV
SC108TB6
 • Com. Nr.: D3213
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16200 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2007
Reach Stacker-SMV-SC108TB6
SMV
SC108TB6
 • Com. Nr.: DK017
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16200 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2007
Reach Stacker-SMV-108TB6
SMV
108TB6
 • Com. Nr.: D3451
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16200 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2011
Reach Stacker-SMV-SC108TB6
SMV
SC108TB6
 • Com. Nr.: D3400
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16200 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2011
Reach Stacker-SMV-108TB6
SMV
108TB6
 • Com. Nr.: D3452
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16200 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2012
Reach Stacker-SMV-SMV108TB6
SMV
SMV108TB6
 • Com. Nr.: D3480a
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16200 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2012
Reach Stacker-SMV-SC108TB6
SMV
SC108TB6
 • Com. Nr.: D3677
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16200 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2013
Reach Stacker-SMV-SC108TB6
SMV
SC108TB6
 • Com. Nr.: D3704
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16200 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2013
Reach Stacker-SMV-108TB6
SMV
108TB6
 • Com. Nr.: D3917
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16200 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2015
Reach Stacker-SMV-108TC6
SMV
108TC6
 • Com. Nr.: D3918
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16200 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2015
Reach Stacker-SMV-SC108TC6
SMV
SC108TC6
 • Com. Nr.: D3834
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16200 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2016
Reach Stacker--258.6

258.6
 • Com. Nr.: D2991
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15870 mm
 • Capacity: 12000 kg
 • YOM: 2006
Reach Stacker-CVS Ferrari-F148
CVS Ferrari
F148
 • Com. Nr.: D3702
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15285 mm
 • Capacity: 12000 kg
 • YOM: 1996
Reach Stacker-CVS Ferrari-F258.6
CVS Ferrari
F258.6
 • Com. Nr.: D3104
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15870 mm
 • Capacity: 12000 kg
 • YOM: 2002
Reach Stacker-CVS Ferrari-F258.6
CVS Ferrari
F258.6
 • Com. Nr.: D3215
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15900 mm
 • Capacity: 12000 kg
 • YOM: 2003
Reach Stacker-CVS Ferrari-F258.6
CVS Ferrari
F258.6
 • Com. Nr.: D3469
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15850 mm
 • Capacity: 12000 kg
 • YOM: 2003
Reach Stacker-CVS Ferrari-F258.6
CVS Ferrari
F258.6
 • Com. Nr.: D3208
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15870 mm
 • Capacity: 12000 kg
 • YOM: 2007
Reach Stacker-CVS Ferrari-F258.6
CVS Ferrari
F258.6
 • Com. Nr.: D3667
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15540 mm
 • Capacity: 12000 kg
 • YOM: 2007
Reach Stacker-CVS Ferrari-F258.6
CVS Ferrari
F258.6
 • Com. Nr.: D3329
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15870 mm
 • Capacity: 12000 kg
 • YOM: 2008
Reach Stacker-CVS Ferrari-F258.6
CVS Ferrari
F258.6
 • Com. Nr.: D3723
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15540 mm
 • Capacity: 12000 kg
 • YOM: 2013
Reach Stacker-CVS Ferrari-F258.6
CVS Ferrari
F258.6
 • Com. Nr.: D3884
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15870 mm
 • Capacity: 12000 kg
 • YOM: 2013
Reach Stacker-CVS Ferrari-F258.6
CVS Ferrari
F258.6
 • Com. Nr.: D3588
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15870 mm
 • Capacity: 12000 kg
 • YOM: 2014
Reach Stacker-CVS Ferrari-F500RSE
CVS Ferrari
F500RSE
 • Com. Nr.: D3953
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15870 mm
 • Capacity: 12000 kg
 • YOM: 2016
Reach Stacker-CVS Ferrari-F500RSE
CVS Ferrari
F500RSE
 • Com. Nr.: D3976
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15870 mm
 • Capacity: 12000 kg
 • YOM: 2016
Reach Stacker-CVS Ferrari-F500RSE
CVS Ferrari
F500RSE
 • Com. Nr.: DK189
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15870 mm
 • Capacity: 12000 kg
 • YOM: 2016
Reach Stacker-CVS Ferrari-F500RSE
CVS Ferrari
F500RSE
 • Com. Nr.: DK190
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15870 mm
 • Capacity: 12000 kg
 • YOM: 2016
Reach Stacker-Kalmar-RTD1523
Kalmar
RTD1523
 • Com. Nr.: D2787
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 8200 mm
 • Capacity: 15000 kg
 • YOM: 2001
Reach Stacker-Meclift-ML1812R
Meclift
ML1812R
 • Com. Nr.: ML007
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 6000 mm
 • Capacity: 18000 kg
 • YOM: 2019
Reach Stacker-Kalmar-DRD200-52B3
Kalmar
DRD200-52B3
 • Com. Nr.: D2734
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 13050 mm
 • Capacity: 20000 kg
 • YOM: 1998
Reach Stacker-SMV-SC2016CA
SMV
SC2016CA
 • Com. Nr.: D3537
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 10500 mm
 • Capacity: 20000 kg
 • YOM: 2004
Reach Stacker-Belotti-B36
Belotti
B36
 • Com. Nr.: D3080
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 11000 mm
 • Capacity: 25000 kg
 • YOM: 1994
Reach Stacker-Krups-Krupp Crane
Krups
Krupp Crane
 • Com. Nr.: DK087
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 22000 mm
 • Capacity: 30000 kg
 • YOM: 1975
Reach Stacker-Meclift-ML3012RC
Meclift
ML3012RC
 • Com. Nr.: ML3012
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 6000 mm
 • Capacity: 30000 kg
 • YOM: 2019
Reach Stacker--DC35000RS

DC35000RS
 • Com. Nr.: D2981
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 12000 mm
 • Capacity: 35000 kg
 • YOM: 1989
Reach Stacker-CVS Ferrari-F168
CVS Ferrari
F168
 • Com. Nr.: D3433
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 10000 mm
 • Capacity: 35000 kg
 • YOM: 1996
Reach Stacker-Meclift-ML36CM
Meclift
ML36CM
 • Com. Nr.: ML36CM-2
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 2020 mm
 • Capacity: 36000 kg
 • YOM: 2019
Reach Stacker-Kalmar-DC3760-RC4
Kalmar
DC3760-RC4
 • Com. Nr.: D3159
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 12600 mm
 • Capacity: 37000 kg
 • YOM: 1996

C4026CH4
 • Com. Nr.: D3055
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 13070 mm
 • Capacity: 40000 kg
 • YOM: 2000

C4026CH
 • Com. Nr.: D3124
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15420 mm
 • Capacity: 40000 kg
 • YOM: 2009
Belotti
B75MK3
 • Com. Nr.: D2944
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 10000 mm
 • Capacity: 40000 kg
 • YOM: 1990
CVS Ferrari
F269.5PB
 • Com. Nr.: D3141
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14580 mm
 • Capacity: 40000 kg
 • YOM: 2000
CVS Ferrari
F269.5 PB
 • Com. Nr.: D3089
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14930 mm
 • Capacity: 40000 kg
 • YOM: 2000
Fantuzzi
PPH434HSW
 • Com. Nr.: D2977
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 9950 mm
 • Capacity: 40000 kg
 • YOM: 1998
Kalmar
DRD400-60C5
 • Com. Nr.: D2974
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14700 mm
 • Capacity: 40000 kg
 • YOM: 1998
Reach Stacker-Kalmar-DRD400-60C5
Kalmar
DRD400-60C5
 • Com. Nr.: D3801
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14700 mm
 • Capacity: 40000 kg
 • YOM: 2001
Kalmar
DRD400-60C5
 • Com. Nr.: D3193
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14900 mm
 • Capacity: 40000 kg
 • YOM: 2002
Reach Stacker-Kalmar-DRF400-60C5
Kalmar
DRF400-60C5
 • Com. Nr.: D3528
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14900 mm
 • Capacity: 40000 kg
 • YOM: 2003
Reach Stacker-Kalmar-DRF400-60C5
Kalmar
DRF400-60C5
 • Com. Nr.: D3360
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14900 mm
 • Capacity: 40000 kg
 • YOM: 2010
Reach Stacker-Kalmar-DRF400-60C5
Kalmar
DRF400-60C5
 • Com. Nr.: D3533
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14900 mm
 • Capacity: 40000 kg
 • YOM: 2013
Reach Stacker-Linde-C4026CH
Linde
C4026CH
 • Com. Nr.: D3546
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 13075 mm
 • Capacity: 40000 kg
 • YOM: 2008
Reach Stacker-Linde-C4026CH
Linde
C4026CH
 • Com. Nr.: D3740
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15575 mm
 • Capacity: 40000 kg
 • YOM: 2009
PPM
GSM40
 • Com. Nr.: D3423
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 12200 mm
 • Capacity: 40000 kg
 • YOM: 1990
PPM
GSM40
 • Com. Nr.: D3016
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 12200 mm
 • Capacity: 40000 kg
 • YOM: 1990
PPM
GSM40
 • Com. Nr.: D3355
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 12200 mm
 • Capacity: 40000 kg
 • YOM: 1991
Reach Stacker-PPM-GSM40
PPM
GSM40
 • Com. Nr.: DK073
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 12200 mm
 • Capacity: 40000 kg
 • YOM: 1991
PPM
GSM40
 • Com. Nr.: DK053
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 12200 mm
 • Capacity: 40000 kg
 • YOM: 1991

SC4123CB5
 • Com. Nr.: DK014
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14800 mm
 • Capacity: 41000 kg
 • YOM: 2007
CVS Ferrari
F178H
 • Com. Nr.: D3302
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14700 mm
 • Capacity: 41000 kg
 • YOM: 1995
CVS Ferrari
F198H
 • Com. Nr.: D3246
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14700 mm
 • Capacity: 41000 kg
 • YOM: 1996
CVS Ferrari
F198H
 • Com. Nr.: D3414
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15035 mm
 • Capacity: 41000 kg
 • YOM: 1997
Reach Stacker-CVS Ferrari-F198.5
CVS Ferrari
F198.5
 • Com. Nr.: D3434
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14700 mm
 • Capacity: 41000 kg
 • YOM: 1997
CVS Ferrari
F198
 • Com. Nr.: D2510
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15035 mm
 • Capacity: 41000 kg
 • YOM: 1997
Reach Stacker-CVS Ferrari-F198
CVS Ferrari
F198
 • Com. Nr.: DK057
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15030 mm
 • Capacity: 41000 kg
 • YOM: 1997
CVS Ferrari
F198.5
 • Com. Nr.: D3205
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14700 mm
 • Capacity: 41000 kg
 • YOM: 1998
Kalmar
DC4161S5
 • Com. Nr.: D2751
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15100 mm
 • Capacity: 41000 kg
 • YOM: 1995
Kalmar
DC4160RS4
 • Com. Nr.: D2869
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 12400 mm
 • Capacity: 41000 kg
 • YOM: 1995
Kalmar
DC4160RS4
 • Com. Nr.: D3178
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 12400 mm
 • Capacity: 41000 kg
 • YOM: 1996
Linde
C4130TL/5
 • Com. Nr.: D3099
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15100 mm
 • Capacity: 41000 kg
 • YOM: 1999
SMV
SC4127TA5
 • Com. Nr.: D2801
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 17900 mm
 • Capacity: 41000 kg
 • YOM: 1997
SMV
SC4127TA5
 • Com. Nr.: D2680
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14900 mm
 • Capacity: 41000 kg
 • YOM: 2002
Reach Stacker-SMV-SC4127TB5
SMV
SC4127TB5
 • Com. Nr.: DK048
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15300 mm
 • Capacity: 41000 kg
 • YOM: 2005

B91
 • Com. Nr.: D2521
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 12400 mm
 • Capacity: 42000 kg
 • YOM: 1996

F278
 • Com. Nr.: D2980
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15690 mm
 • Capacity: 42000 kg
 • YOM: 1998
Belotti
B91
 • Com. Nr.: D2749
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 11660 mm
 • Capacity: 42000 kg
 • YOM: 1992
Belotti
B91
 • Com. Nr.: D3028
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 12830 mm
 • Capacity: 42000 kg
 • YOM: 1997
CVS Ferrari
F269.5
 • Com. Nr.: D2960
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14580 mm
 • Capacity: 42000 kg
 • YOM: 1999
CVS Ferrari
F277.5
 • Com. Nr.: D3063
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14930 mm
 • Capacity: 42000 kg
 • YOM: 2000
Reach Stacker-CVS Ferrari-F269.5
CVS Ferrari
F269.5
 • Com. Nr.: D3374
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14950 mm
 • Capacity: 42000 kg
 • YOM: 2001
Reach Stacker-CVS Ferrari-F269.5
CVS Ferrari
F269.5
 • Com. Nr.: DK098
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14950 mm
 • Capacity: 42000 kg
 • YOM: 2001
CVS Ferrari
F269.5
 • Com. Nr.: D3332
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14900 mm
 • Capacity: 42000 kg
 • YOM: 2003
Fantuzzi
CS45KM
 • Com. Nr.: D3237
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14950 mm
 • Capacity: 42000 kg
 • YOM: 2003
Kalmar
DRD420-60S5
 • Com. Nr.: D3021
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14700 mm
 • Capacity: 42000 kg
 • YOM: 1997
Kalmar
DRD420-65S6
 • Com. Nr.: D3079
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15800 mm
 • Capacity: 42000 kg
 • YOM: 1997
Kalmar
DRD420-60S5
 • Com. Nr.: D3170
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14700 mm
 • Capacity: 42000 kg
 • YOM: 1997
Kalmar
DRD420-60S5
 • Com. Nr.: D2522
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15100 mm
 • Capacity: 42000 kg
 • YOM: 1998
Kalmar
DRD420-60-S5
 • Com. Nr.: D3249
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15100 mm
 • Capacity: 42000 kg
 • YOM: 1998
Kalmar
DRD420-60S5
 • Com. Nr.: D3023
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14700 mm
 • Capacity: 42000 kg
 • YOM: 1999
Kalmar
DRF420-60S5
 • Com. Nr.: D3050
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15100 mm
 • Capacity: 42000 kg
 • YOM: 2002
Kalmar
DRD420-60S5
 • Com. Nr.: D2873
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15100 mm
 • Capacity: 42000 kg
 • YOM: 2002
Reach Stacker-Kalmar-DRD420-65S5
Kalmar
DRD420-65S5
 • Com. Nr.: D3415
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15100 mm
 • Capacity: 42000 kg
 • YOM: 2002
Reach Stacker-Kalmar-DRF420-60S5
Kalmar
DRF420-60S5
 • Com. Nr.: D3578
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15100 mm
 • Capacity: 42000 kg
 • YOM: 2003
Reach Stacker-Kalmar-DRF420-60S5
Kalmar
DRF420-60S5
 • Com. Nr.: D3344
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15100 mm
 • Capacity: 42000 kg
 • YOM: 2004
Kalmar
DRF420-60S5
 • Com. Nr.: D2902
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15100 mm
 • Capacity: 42000 kg
 • YOM: 2004
Kalmar
DRF420-60S5
 • Com. Nr.: D2903
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15100 mm
 • Capacity: 42000 kg
 • YOM: 2004
Kalmar
DRF420-60-S5
 • Com. Nr.: D3248
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15200 mm
 • Capacity: 42000 kg
 • YOM: 2005
Reach Stacker-Kalmar-DRF420-65S5
Kalmar
DRF420-65S5
 • Com. Nr.: D3346
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15100 mm
 • Capacity: 42000 kg
 • YOM: 2006
Kalmar
DRF420-65S5
 • Com. Nr.: D3210
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15100 mm
 • Capacity: 42000 kg
 • YOM: 2007
Kalmar
DRF420-60S5
 • Com. Nr.: D2938
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15100 mm
 • Capacity: 42000 kg
 • YOM: 2007
Reach Stacker-Kalmar-DRF420-60S5
Kalmar
DRF420-60S5
 • Com. Nr.: D3463
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15100 mm
 • Capacity: 42000 kg
 • YOM: 2009
Reach Stacker-Kalmar-DRF420-60S5
Kalmar
DRF420-60S5
 • Com. Nr.: D3399
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15100 mm
 • Capacity: 42000 kg
 • YOM: 2010
Reach Stacker-Kalmar-DRF420-60S5
Kalmar
DRF420-60S5
 • Com. Nr.: D3426
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15100 mm
 • Capacity: 42000 kg
 • YOM: 2012
Reach Stacker-Kalmar-DRF420-60S5
Kalmar
DRF420-60S5
 • Com. Nr.: D3596
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15100 mm
 • Capacity: 42000 kg
 • YOM: 2013
Reach Stacker-Kalmar-DRF420-60S5L
Kalmar
DRF420-60S5L
 • Com. Nr.: D3742
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15100 mm
 • Capacity: 42000 kg
 • YOM: 2013
Reach Stacker-Kalmar-DRF420-60S5
Kalmar
DRF420-60S5
 • Com. Nr.: D3684
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15100 mm
 • Capacity: 42000 kg
 • YOM: 2014
Reach Stacker-Kalmar-DRF420-60S5
Kalmar
DRF420-60S5
 • Com. Nr.: DK122
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15100 mm
 • Capacity: 42000 kg
 • YOM: 2014
Reach Stacker-Kalmar-DRG420-60S5
Kalmar
DRG420-60S5
 • Com. Nr.: DK135
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15100 mm
 • Capacity: 42000 kg
 • YOM: 2015
Reach Stacker-Kalmar-DRG420-60S5
Kalmar
DRG420-60S5
 • Com. Nr.: D3898
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15100 mm
 • Capacity: 42000 kg
 • YOM: 2015
Reach Stacker-Kalmar-DRG420-60S5
Kalmar
DRG420-60S5
 • Com. Nr.: D3816
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15100 mm
 • Capacity: 42000 kg
 • YOM: 2016
Reach Stacker-Kalmar-DRG420-60S5
Kalmar
DRG420-60S5
 • Com. Nr.: D3903
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15100 mm
 • Capacity: 42000 kg
 • YOM: 2017
Linde
C4234TL5
 • Com. Nr.: D3068
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15900 mm
 • Capacity: 42000 kg
 • YOM: 2003
Linde
C4234TL5
 • Com. Nr.: D3206
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15900 mm
 • Capacity: 42000 kg
 • YOM: 2005
Reach Stacker-Linde-C4230TL4
Linde
C4230TL4
 • Com. Nr.: D3779
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 13400 mm
 • Capacity: 42000 kg
 • YOM: 2006
Reach Stacker-Linde-C4234TL
Linde
C4234TL
 • Com. Nr.: D3470
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15900 mm
 • Capacity: 42000 kg
 • YOM: 2011
Reach Stacker-Meclift-ML4212RC
Meclift
ML4212RC
 • Com. Nr.: ML4212RC
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 7800 mm
 • Capacity: 42000 kg
 • YOM: 2019
Linde
C4535-TL
 • Com. Nr.: D3269
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15100 mm
 • Capacity: 42500 kg
 • YOM: 2002

DC4560RC4
 • Com. Nr.: D2317
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 12200000 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 1995

C4535TL4
 • Com. Nr.: D3054
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 13400 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2000

RS50
 • Com. Nr.: D3029
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15100 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2001

F377.6
 • Com. Nr.: D3019
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14920 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2003

DRS4531-S5
 • Com. Nr.: D9999
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14900 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2003

SC4531CA5
 • Com. Nr.: D3233
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14900 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2004

SC4535TB5
 • Com. Nr.: D3067
 • Type: Reach Stacker
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2005

DRS4527-S5
 • Com. Nr.: D3100
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15100 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2005

DRS4531-S5
 • Com. Nr.: D2989
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14500 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2006

SC4535TB5
 • Com. Nr.: DK015
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15300 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2006

4531TB5
 • Com. Nr.: DK016
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15300 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2007

DRF450-65-S5
 • Com. Nr.: D2972
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15100 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2007

465.5
 • Com. Nr.: D3032
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15100 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2007

DRF450-65S6
 • Com. Nr.: D2973
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16200 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2008
Reach Stacker-Belotti-B90SZ
Belotti
B90SZ
 • Com. Nr.: D3349
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 12000 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 1994
Belotti
B90
 • Com. Nr.: D2983
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 12100 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 1996
CVS Ferrari
F178H
 • Com. Nr.: D3294
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14700 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 1994
Reach Stacker-CVS Ferrari-F178
CVS Ferrari
F178
 • Com. Nr.: D3510
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14800 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 1996
CVS Ferrari
F278.5
 • Com. Nr.: D3310
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14930 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 1998
CVS Ferrari
F279.5
 • Com. Nr.: D3238
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15040 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 1998
CVS Ferrari
F279.5
 • Com. Nr.: D3179
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15530 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 1998
Reach Stacker-CVS Ferrari-F279.5
CVS Ferrari
F279.5
 • Com. Nr.: D3222
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15030 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 1999
Reach Stacker-CVS Ferrari-F279.5
CVS Ferrari
F279.5
 • Com. Nr.: D3751
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15030 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 1999
Reach Stacker-CVS Ferrari-F279.5PB
CVS Ferrari
F279.5PB
 • Com. Nr.: DK211
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14680 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2000
Reach Stacker-CVS Ferrari-F278.5PB
CVS Ferrari
F278.5PB
 • Com. Nr.: D3649
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14580 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2001
CVS Ferrari
F278.5
 • Com. Nr.: D3291
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14930 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2002
Reach Stacker-CVS Ferrari-F379.5
CVS Ferrari
F379.5
 • Com. Nr.: D3553
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14950 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2003
Reach Stacker-CVS Ferrari-F365.5S
CVS Ferrari
F365.5S
 • Com. Nr.: DK128
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14920 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2003
CVS Ferrari
F379
 • Com. Nr.: D3230
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15100 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2004
CVS Ferrari
F378,5
 • Com. Nr.: D3265
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15030 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2005
Reach Stacker-CVS Ferrari-F378,5
CVS Ferrari
F378,5
 • Com. Nr.: DK209
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14920 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2005
CVS Ferrari
F479.5
 • Com. Nr.: DK037
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16060 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2006
Reach Stacker-CVS Ferrari-F479.5-S
CVS Ferrari
F479.5-S
 • Com. Nr.: D3324
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16060 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2006
CVS Ferrari
378.5 PB
 • Com. Nr.: D3039
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14560 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2006
CVS Ferrari
479.5
 • Com. Nr.: D3207
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14930 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2007
CVS Ferrari
479.5
 • Com. Nr.: D3201
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14930 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2007
CVS Ferrari
479.5
 • Com. Nr.: D3202
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14930 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2007
CVS Ferrari
479.5
 • Com. Nr.: D3204
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14930 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2007
CVS Ferrari
479.5
 • Com. Nr.: D3199
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14930 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2007
Reach Stacker-CVS Ferrari-F478.5S
CVS Ferrari
F478.5S
 • Com. Nr.: D3409
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15630 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2007
Reach Stacker-CVS Ferrari-F478.5PB
CVS Ferrari
F478.5PB
 • Com. Nr.: D3597
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15630 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2007
Reach Stacker-CVS Ferrari-F479.5
CVS Ferrari
F479.5
 • Com. Nr.: D3943
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15200 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2007
Reach Stacker-CVS Ferrari-F478.5PB
CVS Ferrari
F478.5PB
 • Com. Nr.: D3952
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15630 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2007
Reach Stacker-CVS Ferrari-F478.6
CVS Ferrari
F478.6
 • Com. Nr.: D3876
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16020 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2007
Reach Stacker-CVS Ferrari-F478
CVS Ferrari
F478
 • Com. Nr.: D3863
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15010 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2008
Reach Stacker-CVS Ferrari-F478.5
CVS Ferrari
F478.5
 • Com. Nr.: DK092
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15600 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2008
Reach Stacker-CVS Ferrari-F479.5
CVS Ferrari
F479.5
 • Com. Nr.: D3448
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15200 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2008
Reach Stacker-CVS Ferrari-F478.5
CVS Ferrari
F478.5
 • Com. Nr.: D3410
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15630 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2008
CVS Ferrari
479.5
 • Com. Nr.: D3200
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14930 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2008
CVS Ferrari
479.5
 • Com. Nr.: D3198
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14930 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2008
Reach Stacker-CVS Ferrari-F478
CVS Ferrari
F478
 • Com. Nr.: D3330
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16020 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2009
CVS Ferrari
F481
 • Com. Nr.: D3306
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16060 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2009
CVS Ferrari
F481
 • Com. Nr.: D3307
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16060 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2009
CVS Ferrari
F481
 • Com. Nr.: D3308
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14860 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2009
Reach Stacker-CVS Ferrari-F481PB
CVS Ferrari
F481PB
 • Com. Nr.: D3697
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15530 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2009
Reach Stacker-CVS Ferrari-F479.6PB
CVS Ferrari
F479.6PB
 • Com. Nr.: D3891
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16260 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2011
Reach Stacker-CVS Ferrari-F478
CVS Ferrari
F478
 • Com. Nr.: D3885
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16260 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2012
Reach Stacker-CVS Ferrari-F478
CVS Ferrari
F478
 • Com. Nr.: DK112
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14800 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2012
Reach Stacker-CVS Ferrari-F478.5
CVS Ferrari
F478.5
 • Com. Nr.: DK192
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16160 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2013
Reach Stacker-CVS Ferrari-F479S
CVS Ferrari
F479S
 • Com. Nr.: D3954
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 16060 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2014
Fantuzzi
ST45SP
 • Com. Nr.: D3059
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 13350 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 1993
Fantuzzi
CS45K
 • Com. Nr.: D2788
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14950 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 1998
Fantuzzi
CS45KL
 • Com. Nr.: D2789
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14950 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2000
Fantuzzi
CS45KM
 • Com. Nr.: D2832
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14950 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2002
Fantuzzi
CS45KM
 • Com. Nr.: D2911
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14600 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2002
Fantuzzi
RS55
 • Com. Nr.: D2886
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15100 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2002
Fantuzzi
CS45KM
 • Com. Nr.: D3082
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14950 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2002
Fantuzzi
CS45KL
 • Com. Nr.: D2842
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14950 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2003
Fantuzzi
RS55
 • Com. Nr.: D2929
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15100 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2003
Reach Stacker-Fantuzzi-SC45KM
Fantuzzi
SC45KM
 • Com. Nr.: D3449
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14950 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2003
Reach Stacker-Fantuzzi-CS45KL
Fantuzzi
CS45KL
 • Com. Nr.: D3551
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15000 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2004
Reach Stacker-Fantuzzi-CS45KS
Fantuzzi
CS45KS
 • Com. Nr.: D3383
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15100 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2004
Reach Stacker-Fantuzzi-CS45KS
Fantuzzi
CS45KS
 • Com. Nr.: D3439
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15100 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2005
Fantuzzi
CS45KS
 • Com. Nr.: D2948
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15100 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2005
Fantuzzi
CS45KS
 • Com. Nr.: D2928
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15100 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2005
Fantuzzi
CS45KS
 • Com. Nr.: D2910
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14600 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2005
Fantuzzi
CS45KM
 • Com. Nr.: D3024
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15100 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2005
Reach Stacker-Fantuzzi-CS45KM
Fantuzzi
CS45KM
 • Com. Nr.: D3325
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15100 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2007
Hyster
RS45-30CH
 • Com. Nr.: D2719
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14700 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2000
Hyster
RS45-30CH
 • Com. Nr.: D2793
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 14850 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2002
Reach Stacker-Hyster-RS45-31CH
Hyster
RS45-31CH
 • Com. Nr.: D3365
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15300 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2007
Reach Stacker-Hyster-RS4531CH
Hyster
RS4531CH
 • Com. Nr.: D3403
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15260 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2008
Hyster
RS45-31CH
 • Com. Nr.: D3309
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15260 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2009
Reach Stacker-Hyster-RS4531CH
Hyster
RS4531CH
 • Com. Nr.: D3737
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15260 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2015
Reach Stacker-Hyster-RS4531CH
Hyster
RS4531CH
 • Com. Nr.: D3867
 • Type: Reach Stacker
 • Lift height: 15260 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2016

Sort: Manufacturer | Price | Capacity | Year

Kalmar
DRF100-54S6
 • Com. Nr.: D3883
 • Type: Empty Container Reachstacker
 • Lift height: 16200 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2013
 • Hours: 15961
Details
Kalmar
DRG100-54S6
 • Com. Nr.: D3909
 • Type: Empty Container Reachstacker
 • Lift height: 16200 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2015
 • Hours: 14500
Details
SMV
SC108TC6
 • Com. Nr.: D3997
 • Type: Empty Container Reachstacker
 • Lift height: 16200 mm
 • Capacity: 10000 kg
 • YOM: 2016
 • Hours: 9285
Details
CVS Ferrari
F258.6
 • Com. Nr.: D3964
 • Type: Empty Container Reachstacker
 • Lift height: 15870 mm
 • Capacity: 12000 kg
 • YOM: 2007
 • Hours: 14500
Details
Kalmar
DRG120-54S6
 • Com. Nr.: D3993
 • Type: Empty Container Reachstacker
 • Lift height: 16200 mm
 • Capacity: 12000 kg
 • YOM: 2017
 • Hours: 13500
Details
Linde
LHT4127TL5
 • Com. Nr.: D4002
 • Type: Full-container reach stacker
 • Lift height: 15500 mm
 • Capacity: 41000 kg
 • YOM: 2014
 • Hours: 16085
Details
Kalmar
DRG420-60S5
 • Com. Nr.: D3961
 • Type: Full-container reach stacker
 • Lift height: 15100 mm
 • Capacity: 42000 kg
 • YOM: 2018
 • Hours: 12900
Details
Kalmar
DRS4531S5
 • Com. Nr.: D3999
 • Type: Full-container reach stacker
 • Lift height: 14900 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2005
 • Hours: 8650
Details
Kalmar
DRS4531S5
 • Com. Nr.: D4001
 • Type: Full-container reach stacker
 • Lift height: 14900 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2005
 • Hours: 14910
Details
Kalmar
DRF450-70S6XS
 • Com. Nr.: D3962
 • Type: Full-container reach stacker
 • Lift height: 16300 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2011
 • Hours: 28500
Details
Kalmar
DRG450-65S5
 • Com. Nr.: D4004
 • Type: Full-container reach stacker
 • Lift height: 15100 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2016
 • Hours: 20185
Details
Kalmar
DRU450-62S5
 • Com. Nr.: D3989
 • Type: Full-container reach stacker
 • Lift height: 15100 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2020
 • Hours: 9900
Details
Sany
SRSC4535G
 • Com. Nr.: D3994
 • Type: Full-container reach stacker
 • Lift height: 15077 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2013
 • Hours: 13000
Details
SMV
4531TC5
 • Com. Nr.: D3995
 • Type: Full-container reach stacker
 • Lift height: 15300 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2015
 • Hours: 13000
Details
SMV
4535TC5
 • Com. Nr.: D3971
 • Type: Full-container reach stacker
 • Lift height: 15400 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2015
 • Hours: 18800
Details
SMV
4542TC5
 • Com. Nr.: D3996
 • Type: Full-container reach stacker
 • Lift height: 15400 mm
 • Capacity: 45000 kg
 • YOM: 2016
 • Hours: 13000
Details
1 Seite 1 von 1 | 23 Datensätze